આડી ચાવી: 1. નહીં માટીનું કે નહીં ઇંટનું એવું રહેઠાણ, છાપરું, (3) 4. લાગે વળગે નહીં તેવું, લેવા-દેવા વગરનું (4), 9. મોસમ પ્રમાણે ચાત્રીઓ ક પતંગોનો વેપાર કરનાર. (4), 10. ……….દાર અક્ષર એટલે સુંદર અને સુવાચ્ય


Read More

રસ્તેથી પસાર થતા બે-ત્રણ ભણેલા ગણેલા માણસોને એક વૃદ્ધે કહ્યું: ‘જરા મદદ કરશો? પેલા ત્રણ ગુંડાઓ મારો અને મારી જવાનજોધ પુત્રીનો પીછો કરી રહ્યા છે. લગ મળતા તેઓ મારી પુત્રીની છેડતી ને ફજેતી કરવામાં કશું બાકી


Read More

આખરે મોક્ષ છે શું? કરોડો માનવી આ ધરતી પર જન્મે છે, જીવે છે, મરણ પામે છે. આમાંથી એકાદનો પણ બેડો પાર થાય છે ખરો? દરેક ધર્મ, ધર્મગ્રંથ પગદંડીઓથી લઈને ધોરી માર્ગ સુધીના મોક્ષ પ્રાપ્તિના માર્ગ દર્શાવે


Read More

1. માન મેળવવાનો એક જ રસ્તો છે કે પહેલા બીજાને માન આપો. 2. લક્ષ્મી ચંચળ નથી પણ લક્ષ્મી આવતા વ્યક્તિ ચંચળ બની જાય છે. 3. મિત્રતા એવાની કરો જેનો તમને ભય નહિ પણ ભરોસો હોય. 4.


Read More

‘પ્રયોજનમ ચાસ્ય સ્વસ્થ્સ્ય સ્વાસ્થ્યરક્ષન્માંતુરાસ્ય । વિકાર પ્રશમનં ચ (ચ.સુ. 30/26) ઇહ ખાલ્વાયુર્વેદ પ્રયોજનમ-વ્યાધ્યુપસુષ્યનામ । વ્યધિપરીમોક્ષ, સ્વસ્થ્સ્ય રક્ષણમ ચ ।।‘ (સૂ. સૂ.-1/13) આયુર્વેદનો મુખ્ય ઉદેશ્ય: વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યની રક્ષા તથા રોગોથી બચાવવાનો છે. સ્વસ્થ રહેવું તથા સ્વાસ્થ્ય બગાડવું તે


Read More