1. રાત્રે નિરાંતે નિંદ્રા જોઈતી હોય તો અંતર આત્માને નિષ્કલંક રાખવું જરૂરી છે. 2. જયારે પુરુષ સ્ત્રીને નિહાળતો રહે, તે સ્ત્રી રૂપાળી કહેવાય અને જયારે સ્ત્રી કોઈ પુરુષને નિહાળતી રહે એ પુરુષની નજરે નમણી કહેવાય છે.


Read More

દુનિયાની તમામ સ્ત્રીઓ પ્રેમમાં પડે છે ….ભરપુર પ્રેમ કરે છે …..અને પામે છે….પણ …પણ …..પછી અન્ય કોઈકને પરણેછે…..શરૂઆતની ખુબજ છટપટાહટ…. પણ પછી સંબંધ-વિચ્છેદ માટે ધીમેધીમે સમાધાન, મનની સમજાવટ…વર્તમાનનો સ્વીકાર અને મનનાજ એક અભેદ્ય અને ગોપનીય ભંડકિયામાં


Read More

આજથી 100 વરસપહેલાનીઆવાતછે. ગ્રીસદેશનાએકમા-બાપવગરનાઅનેસાધારણસ્થિતિનાયુવાનનેઆગળભણવુંહતું. પણતેનીપાસેફીભરવાનાપૈસાનહતા. તેનામા-બાપતેનીનાનીવયમાંગુજરીજતાં, પડોશીઓએતેનેઉછેર્યોહતો.એકદિવસતેનેવિચારઆવ્યોકેગામમાંએકસુંદરસંગીતકાર્યક્રમગોઠવવોઅનેતેમાંથીજેનફોથાયતેફીભરવામાંવાપરવો. તેણેતેનીસાથેભણતાએકગરીબમિત્રનેઆવાતકરી. તેમિત્રેતેનેસાથઆપતાંકહ્યું, ‘બહુસરસવિચારછે. માગવુંનહિઅનેછતાંઆગળભણવાજવાનુંકાર્યસિદ્ધકરવું.’ બીજાદિવસેતેમણેતેમનાગામથીદૂરરહેતા, એકસારાગાયકનેવિગતવારવાતકરી. ગાયકેઆસત્કર્મમાટેનાપોતાનાકાર્યક્રમમાટેઓછામાંઓછીરકમનક્કીકરી. આમકાર્યક્રમનક્કીથતાં, બંનેમિત્રોતેનાપ્રચારમાટેઅનેવધુમાંવધુટીકીટોનાવેચાણમાટેતનતોડપ્રયાસકરવાલાગ્યા. પરંતુતેમનાનસીબેતેમનેયારીઆપીનહીં. તેઓકાર્યક્રમનાખર્ચમાટેપુરતીરકમપણભેગીકરીનાશક્યા. છતાંહિંમતહાર્યાવિનાતેમણેપેલાગાયકપાસેજઈનેવિનંતીકરી, ‘આજસુધીમાંઅમારીપાસે 1500 ડોલરનોઆચેકપણતમારીપાસેરાખો. થોડાસમયમાંઅમેબાકીનીરકમઆપીનેચેકપાછોલઇજઈશું.’ અનેપછીઉમેર્યું, ‘આપ, નક્કીકરેલકાર્યક્રમચાલુરાખશોઅનેઅમેનસહાયકરશોતોઅમેતમારોજીવનભરખૂબખૂબઆભારમાનીશું.’ ગાયકેપહેલાનાપડીઅનેકહ્યું, ‘ હુંદિલગીરછું. તમેતમારીરકમઅનેચેકપાછાલઇજાવ.’ પછીતરતજહસીનેગાયકેકહ્યું, દીકરાઓ, ગભરાશોનહીં. કાર્યક્રમજરૂરથશેઅનેસાંભળનારાસૌરાજીથશે.’ બંનેવિદ્યાર્થીઓપહેલાંતોઆશ્ચર્યપામ્યાઅનેપછીતેમણેઆનંદસાથેગાયકનોઅભારમાની, વધુપ્રચારમાટેઆજુબાજુનાગામોમાંઉપાડીગયા.


Read More

- નવો તરવાડી નવી વાર્તા - રીંગણચોર તરવાડીની આ છે બીજી ચોરી ઃ ગાડું ભરીને દલાજી કરે તડબૂચની ચોરી વાડી રે વાડી, શું કહો છો દલા તરવાડી, તડબૂચ લઉં બે, ચાર અરે, લો ને દશબાર !


Read More

જૂઠનો રફુગર (હરીશ નાયક) - ફાટ્યા વસ્ત્રને સાંધે એવું, નજરે પડે ન સાંધો ફાટ્યા જૂઠને એમજ સાંધે, નવા સત્યનો બાંધો ખાંસાહેબ અને પાછા લખનઉના એટલે ડિંગ હાંક્યા વગર કંઈ ચાલે ? એ ડિંગ પણ એવી ધડમાથા


Read More