જાગૃત જીવન ભૂલો ના પર્વ માંથી જ સત્યનું જારણું પ્રગટ થાય છે. ભૂલો નો એકરાર એના પશ્રાતાપ માં છે. પરંતુ આ એકરાર સાથે અપરાધ નો ભાવ સેવી અટકી રહેવાય નહિ.ભૂલનો સ્વીકાર ન કરવો એ જ મોટી


Read More

હાસ્ય દર્પણ : માસીને દો ફાંસી પર્વતશિખર એપાર્ટમેન્ટ માં ચતુરના સૌ વખાણ કરે પૈસા કેમ બચાવવા એ રીતો ચતુર સારી રીતે જાણે એટલે મોટાભાગની બહેનો ચતુરને પૂછવા જાય.ચતુર ની સામે રહેતા બકોરભાઈને આ ના ગમે એટલે


Read More

હમણાં થોડા દિવસ પર મારા હાથમાં, કોણ જાણે ત્યાંથી, ખોટી બે આની આવી ચઢી હતી. એ બે આની ખોટી છે એમ જયારે મોદીએ પાછી આપતાં અર્ધ તિરસ્કારયુક્ત અવાજે મને જણાવ્યું ત્યારે કયો મોરલો આ કળા કરી


Read More

દરેક માનવીએ મનમાં કોઇક ને કોઇક મનસૂબા કર્યા જ હોય છે. મારે કાંઇક થવું છે, મારે કાંઇક પામવું છે, મારે કોઇક પદ પર પહોંચવું છે, મારે મારી ઓળખ ઉભી કરવી છે. દરેકને એક જ થાય છે


Read More

તેદિવસેવૃષ્ટિને, સંબંધીનેત્યાં ગોત્રેજ પુઉજ્વાના કારણેહુંમળસ્કેપાંચ વાગેમુકીનેપાછો આવતો હતો. મારું મન તો ખુબ જ ભારેથઇ ગયું હતું. વૃષ્ટિએ લખેલો પત્ર અનાયાસેમારા હાથમાંઆવી જતા તેમાં ટાંચેલી વિગતોથી મારી જાત પર તિરસ્કાર આવતો હતો. મનમાં વૃષ્ટિ વિષેઅનેક વિચારો ઘોળાયા


Read More