સવાર થાય કે શાનાક્ર મણીના ઘરની અંદરથી ઘંટડીનો રણકાર સંભળાય. આ રણકાર લગભગ 1 કલાક ચાલે. અને એ ઘંટડી શાંત થાય પછી જ શંકરને ઘરવાળી મણી તરફથી ચ્હાનો પહેલો કપ મળે. આ શંકર અને મણી માસીના


Read More