Browsing: Latest Articles

Find the latest articles on Gujarat Darpan Magazine.

મારાબાલુકાકાનેમેંપૂછ્યુંકે ‘તમેભગવાનમાંમાનોછો?’ બાલુકાકાબોલ્યા, ‘ના.’ મેંવળીપૂછ્યું, ‘કેમમાનતાનથી? આચાંદોસુરજકોણેબનાવ્યાછે? ધરતીઆકાશકોણેબનાવ્યાછે? ધરતીઆકાશકોનેબનાવ્યાછે?’ બાલુકાકાએકહ્યુંકે ‘જોભાઈ, એબધુંજેણેબનાવ્યુંહોયતેજાણે, મનેહેરાનનાકર….’ મેંકહ્યું, ‘ના, તેપરમાત્માએબનાવ્યાછે.’ બાલુકાકાબોલ્યા, ‘તોજાતારીવાતસાચી. પરમાત્માએબનાવ્યા. તેમાંવાંધોશુંછે? તેનાવિષેતારેફરિયાદકરવીહોયતોબીજાનેકર.’ મેંકહ્યું, ‘ તોપછીતમેભગવાનમાંકેમમાનતાનથી?’ બાલુકાકાબોલ્યા: ‘ભગવાનજોડેમારેકોઈવાંધોનથી. મનેવાંધોહોયતોતેતારાજેવાલોકોજોડેછે. જોહુંકહુંકેહુંભગવાનમાંમાનુંછુંતોતારાજેવાલોકોપૂછશેકેક્યાભગવાનમાંમાનોછો? અનેકેમમાનોછો? એટલેસોવાતનીએકવાત. નન્નોકહીદેવાનો…. નહીંતોમારેબીજાસોજવાબઆપવાપડે? મેંકહ્યુંકેભગવાનબધાસરખાંછે. જ્યાંસુધીતમેકોઈસુપ્રીમપાવરમાંમાનોત્યાંસુધી. કાકાકહેકેતુંઆટલોબધોજ્ઞાનીથઇગયોછેતોમનેકહેકેતારોસુપ્રીમપાવરએટલેકોણ? કૃષ્ણ-મહાવીર-ગ્રંથસાહેબ-અલ્લાહ-જીસસ??


Read More

પુરુષોત્તમશ્રીકૃષ્ણનામહિમામંડિતવ્યક્તિત્વનેસમજવામાટેએકજવાક્યહતુંકેકર્મયોગીસંન્યાસીહતાઅનેસંન્યાસપૂતકર્મયોગીહતા! કર્મ્શાક્તિનાપરીત્યાગનુંએમનેગીતામાંપ્રબોધેલુંમહાસુત્રવૈશ્વિકતત્વજ્ઞાનપરંપરામાંમૂર્ધન્યસ્થાનેબિરાજેછે. વાતઆમતોવિચિત્રલાગે! કર્મકરવુંઅનેફળનીઈચ્છાનોત્યાગ? મંજિલવગરમાનસદોડીશકેખરો? ફળનીઈચ્છાવગરપરિશ્રમનીપ્રેરણાટકીશકેખરો? આબાબતમાંઆચાર્યરજનીશેકૃષ્ણનાવ્યક્તિત્વનેમુલવતાંકરેલીવાતવિચારવાજેવીછે. ‘……ફળનીઈચ્છાવગરકર્મકરવું’ વાતતોઉલટીલાગે, પણછેવિચારવાજેવી. શ્રીકૃષ્ણઆપણનેએસમજાવવામાંગેછેકેતમેજીવનનેવાસનાઅનેઆકાંક્ષાઓમાંબાંધવાનીકોશિશકરશેતોજીવનપોતેજએકઆનંદછે. પલાયનવાદીસંન્યાસીબનશોતોપણઈચ્છાઓતોતમારોપીછોછોડવાનીનથી. એવાસંન્યાસીરૂપેતમે ‘જંગલમાંનવુંમંગલ’ કરશો, કારણકેસંન્યાસનુંસરનામુંસંસારત્યાગમાંનહીંપણમનસંયમમાંછે. જેનામનમાંઈચ્છાઓનાતોફાનોનહોયએસંસારમાંરહ્યાછતાંસંન્યાસીછેઅનેએટલેજઆજનાકહેવાતાસંન્યાસીઓવેશ્પલટુગૃહસ્થોજછે. ઘરનાસુખોએમણે ‘ઘરબહાર’ વસાવ્યામએટલેજ! કૃષ્ણનોઆદર્શગૃહસ્થપણનિર્મળવ્યક્તિત્વવાળો, ઇચ્છાઓનાદોરેનહીંનાચનારોઅણીશુદ્ધસજ્જનહતો. એવોસજ્જનસંન્યાસીથીઉતરતોનજગણાય. માણસકર્મવગરજીવીનશકે. એટલેકર્મછોડીનેભાગવુંએતોપ્રમાદથયો. કૃષ્ણનેએવાપ્રમાદીસંન્યાસીઓમજૂરનથી. કોઈમોટીઈચ્છામાટેનાનીઇચ્છાઓનોત્યાગએકર્મત્યાગનથી, પરંતુછોડવાજેવાખોટાકર્મોનોત્યાગએસાચુંસંન્યસ્તછે. ઇચ્છાઓનોત્યાગએટલેકર્મપરપૂર્ણવિરામનહીં, શ્રીકૃષ્ણે ‘કર્મ’ સમજવામાંથાપખાધીનથી. તેઓમાનેછેકે, ‘કરવાજોગ’ હોયતેજકર્મ. ઇચ્છાઓનોત્યાગકરોએટલેખોટાંકર્મોસાથેનોનાતોઅનેચસ્કોઆપોઆપઘટવાનો.


Read More

નિયમ:યોગાગોમાંબીજોઆધારભૂતઅંગનિયમછે. મહર્ષિપતંજલિવિચાર, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાયતથાઈશ્વર-પ્રાણીઘાતઆપાંચનિયમછે. (1) શૌચ:શુદ્ધિઅનેપવિત્રતાનેશૌચકહેવામાંઆવેછે. આશૌચનાબેપ્રકારછે. 1) બાહ્યા 2) આભ્યાંતર મહર્ષિમનુએશૌચમાટેખુબજસુંદરકહ્યુંછે. સાધકેદરરોજપાણીથીશરીરનીશુદ્ધિ, સત્યાચરણથીમનનીશુદ્ધિ, વિદ્યાઅનેતપદ્વારાઆત્માનીશુદ્ધિતથાજ્ઞાનદ્વારાબુદ્ધિનીશુદ્ધિકરવીજોઈએ. (2) સંતોષ:આપનીપાસેજેકાઈસાધનોહોયતેનાથીપૂર્ણપુરુષાર્થકરવો. જેકાંઈપ્રતિફલમળે, એમાંપૂર્ણસંતોષમાનવોઅનેઅપ્રાપ્યહોયતેનીઈચ્છાનકરવીએટલેકેપૂર્ણપુરુષાર્થતેમજ ઈશ્વરકૃપાથીજેપ્રાપ્તથાય, તેનોતિરસ્કારનકરવો, તથાજેનમળેતેનીઈચ્છાનકરવીએજસંતોષછે. સંતોષરૂપીઅમૃતનુંપણકરવાથીજેઆત્મિકઅનેહાર્દિકસુખમળેછે, તેધન – વૈભવનીચિંતામાંઅહી-તહીભટકવાવાળામનુષ્યનેમળતુંનથી. ‘સંતોષમૂત્મહીસુખં, યુ:સ્વમૂલંવિપર્યય:|’ સુખનોમૂળઆધારસંતોષછે. એનાથીવિપરીતતૃષ્ણા-લાલસા. દુઃખનુંમૂળધનદ્વારામનુષ્યનીક્યારેયતૃપ્તિથતીનથી. આથીસાધકેપૂર્ણપુરુષાર્થકરીનેજેકાંઈપણફળઈશ્વરપોતાનીન્યાયવ્યવસ્થાઅનુસારઆપેછે.તેમાંપૂરોસંતોષમાનવોજોઈએઅનેએક્યારેયપણભુલવુંનજોઈએકેઈશ્વરહંમેશાઅમારીઆવશ્યકતાઅનેપાત્રતાથીવધારેઆપણનેરૂપ, યૌવન, ધન, સમૃદ્ધિતેમજબધાવૈભવઆપેછે. (3)


Read More

અબકીબારમોદીસરકાર…… શ્રીનરેન્દ્રમોદીઝળહળતોવિજયપ્રાપ્તકરીનેદિલ્હીનીગાદીઉપરબિરાજમાનથયાછે. વાયબ્રન્ટગુજરાતનીવિકાસગાથાશ્રીનરેન્દ્રભાઈનાકરિશ્માસાથેનીઝંઝાવાતીપ્રચારયાત્રાએદિલ્હીમાંતખ્તોપલટાયોનોઅણસારતોઆપીદીધોહતોમપરંતુઆવાદબદબાસાથેસ્પષ્ટ 2/3 બહુમતીસાથેસત્તાસુત્રોપ્રાપ્તથશેતેસરાસરસુખદઆંચકોઆપનારીબાબતજહતી. કોંગ્રેસનીનબળાઈઓઉપરપ્રજામતેતેનેજાકારોઆપીદીધો. યુવામતદારોનુંમોદીપ્રત્યેનુંઆકર્ષણતથામતયાદીનાપેજપ્રમુખજેવુંઝીણુંકાંતેલુંઆયોજનભારતીયજનતાપક્ષનેવિજયનીમંઝીલેપહોચાડતોરાજમાર્ગકંડારીઆપ્યો. શ્રીનરેન્દ્રભાઈનીઆગવીદ્રષ્ટિ, ત્વરિતનિર્ણયશક્તિતથાઅથાગપરીશ્રમોપણઆપરિણામોહાંસલકરવામાંક્યાયકચાશછોડીનહિ. જીતીશકેતેવાજઉમેદવારોનીપસંદગીમાંતસુભારપણબાંધછોડનહિકરવાનીહઠપણઆપરિણામોમાંનિર્ણાયકબની. પીઢનેતાઓનાવાંધા, વચકા, રિસામણાનેપણકોરાણેમૂકીશ્રીનરેન્દ્રભાઈએઆચૂંટણીનોભારપોતાનાખભાઉપરઉપાડીલીધો. ઈ.સ. 2014નીલોકસભાચૂંટણીઓએઅનેકરીતેનવાઈતિહાસનેકંડાર્યોછે.મોદીત્વનામાહોલસાથેભારતહવેપરિવર્તનનાનવાયુગમાંપ્રવેશીરહ્યુંછે. ગુજરાતદર્પણેત્રણેકતંત્રીલેખોમાંશ્રીનરેન્દ્રમોદીનાનેતૃત્વહેઠળનાભારતનીસંભાવનાઓનીચર્ચાકરીહતી. એશબ્દોઆજેહવેસાકારથયાછે. વિકાસપુરુષશ્રીનરેન્દ્રમોદીનેભારતનુંસુકાનસફળતાપૂર્વકસંભાળવામાટેઅનેભારતનેવિશ્વનાનકશામાંનવીઉચાઈઓસરકરવાનુંસામર્થ્યપ્રભુઆપેતેવીપ્રાર્થનાઓસાથેગુજરાતદર્પણપરિવારતેમનેશુભકામનાઓપાઠવેછે. શ્રીનરેન્દ્રભાઈહવેદિલ્હીનીગાડીઉપરજતાં, ગુજરાતમાંપણતખ્તાપલટોથયોછે. મક્કમમનોબળઅનેકુનેહપૂર્વકકામગીરીકરનારસુશ્રીઆનંદીબહેનપટેલહવેગુજરાતનાનવામુખ્યમંત્રીતરીકેસત્તારૂઢથયાછે. વાયબ્રન્ટગુજરાતનાસર્જનનીપ્રક્રિયામાંતેઓશ્રીનરેન્દ્રભાઈનીસાથેસતતરહ્યાંછે. સમસ્યાઓનાસ્થળપરજઉકેલઅનેસતતપ્રવાસસાથેતેઓગુજરાતનીપુણત: વાકેફછે. વહીવટીતંત્રપરનીતેમનીપક્કડઅજીબોગરીબછે. ગુજરાતવધુઝળહળબનીવિકાસનીનવીજઉંચાઈઓતેમનીઆગેવાનીમાંપ્રાપ્તકરશે. સુશ્રીઆનંદીબહેનપટેલનેગુજરાતદર્પણપરિવારશુભકામનાઓપાઠવેછે, અનેતેઓયશસ્વીશાસકબનીરહેતેવીપ્રભુપ્રાર્થનાપણકરેછે. આકાશદલાલકેસનેવહેલીતકેકોર્ટેટ્રાયલપરલાવેતેવીમાગણીસાથેશ્રીપીટરકોઠારીનીઆગેવાનીહેઠળટ્રેન્ટન, ન્યુજર્સીખાતેગવર્નરહાઉસઉપરયોજાયેલીરેલીનેઆંશિકસફળતામળીછે. ગવર્નરેપોતાનીઅનુપસ્થિતિમાંઆવેદનપત્રનાસ્વીકારનીસુચનાઆપીહતી, તેબાબતનવીઆશાઓજગાવેછે. ન્યાયીઝડપીટ્રાયલ, તથાકોર્ટનાસ્થળનીબદલનીબાબતનોનિવેડોબનતીત્વરાએઆવેતેવીપ્રબળલોકલાગણીનોવહીવટીતંત્રસ્વીકારકરેતેવીઅપેક્ષાછે.ભારતીયોનીલાગણીસાથેરાજ્યતંત્રતથાન્યાયતંત્રરમતનકરેતેમાટેભારતીયસમુદાયેહજીપણમક્કમતાથીસંગઠિતથવુંરહ્યું. અસ્તુ.


Read More

સુખ અને દુઃખ જીવનયાત્રાના એક સિક્કાની બે બાજુ જેવા છે. સાચા સુખ કે દુઃખની અનુભૂતિ સામાન્ય માનવી જ કરી શકે, અને જીવનયાત્રાના એ અનુભવો જ જીવનની સાર્થકતા પણ છે. બાળકનું ઉદાહરણ આ સંદર્ભમાં જોવા જેવું છે.બાળક


Read More