Browsing: Latest Articles

Find the latest articles on Gujarat Darpan Magazine.

વહેલી સવારે કનુ કાકડીએ બૂમ પડી ‘એ કાઈપો છે‘ અને આખું પર્વતશિખર એપાર્ટમેન્ટ ભેગું થઇ ગયું. ‘એ કાઈપો છે…..’ 14મી જાન્યુઆરીની વહેલી સવારે પર્વતશિખર એપાર્ટમેન્ટમાં બૂમ પડી. પહેલી બૂમે પહેલા માળના લોકો જાગ્યા. ‘એ કાઈપો છે…..’


Read More